2019-01-02

Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle

Informacje podstawowe:

MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA W JAŚLE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. Piotra Skargi 84

38-200 Jasło

tel. (013) 446-48-73

e-mail: biuro@mksjaslo.com.pl

strona internetowa: https://www.mksjaslo.com.pl/

NIP: 6852336544

REGON: 382112579

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000764713,

wysokość kapitału zakładowego: 2 270 500 zł

Organy Spółki:

Zgromadzenie Wspólników:

Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła

Rada Nadzorcza:

Andrzej Cholewiak,

Iwona Domaradzka - Wietecha,

Elżbieta Stec

Zarząd Spółki:

Robert Dobosz – Prezes Zarządu

Struktura własnościowa

Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której założycielem i jednocześnie jedynym udziałowcem (100% udziałów, tj. 4541 udziałów po 500zł każdy, o łącznej wysokości
2 270 500 zł) jest Miasto Jasło.

Status prawny i zasady funkcjonowania

Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz innych właściwych przepisów, a także zapisów Aktu Założycielskiego Spółki: Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. (Akt notarialny z dnia 19 grudnia 2018r., Rep. A nr 5916/2018 z późniejszymi zmianami).

Firma Spółki brzmi: Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedzibą Spółki jest miasto Jasło.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka może tworzyć oddziały.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

Spółka powstała w wyniku likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału Spółki wkładu w postaci mienia zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Kompetencje organów Spółki

Kompetencje organów zostały m.in. określone w rozdziale IV aktu założycielskiego Spółki.

Zarząd Spółki

1.     Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.     Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawami albo niniejszą Umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu Spółki.

3. Jeżeli powołany zostanie Zarząd wieloosobowy, to podział obowiązków między Członków Zarządu określi regulamin, który uchwali Zarząd, a zatwierdzi Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza

1.     Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki spośród osób, które spełniają wymogi określone w ustawie o zasadach zarzadzania mieniem państwowym.

2.     Regulamin wyboru Członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników Spółki zatwierdza Rada Nadzorcza.

3.     Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

4.     Szczegółową organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

5.     Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

6.     Do kompetencji Rady Nadzorczej należyw szczególności:

1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,

5) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,

6) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

7) powoływanie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, członków Zarządu lub całego Zarządu,

8) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

9) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką a członkiem Zarządu,

10) dokonywanie wyborubiegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,

11) i inne

7.     Członkowie Rady Nadzorczej wykonują prawa i obowiązki osobiście.

8.     Samodzielne wykonywanie prawa nadzoru przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej jest wyłączone.

 

Zgromadzenie Wspólników

1.     Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.     Do czasu gdy Miasto Jasło pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Jasła.

3.     Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

4.     Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki, bądź Rada Nadzorcza, w przypadku jego niezwołania przez Zarząd Spółkiw terminie ustalonym w ust. 3.

5.     Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.

6.     Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 Kodeksu spółek handlowych.

7.     Rada Nadzorcza oraz wspólnik mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

8.     Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu i pracownik Spółki.

9.     Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy:

1)    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2)    udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej,

3)    podział zysków lub pokrycie strat,

4)    zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

5)    zmiana umowy Spółki,

6)    podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

7)    ustalenie sposobu i warunków umorzenia udziałów,

8)    połączenie i podział Spółki,

9)    przekształcenie Spółki,

10)rozwiązywanie i likwidacja Spółki,

11)emisja obligacji,

12)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

13)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy rozwiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

14)ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

15) inne.

 

Przedmiot działalności

Przedmiot przeważającej działalności Spółki:

- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski /PKD 49.31.Z/

Przedmiot pozostałej działalności Spółki:

- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej sklasyfikowany /PKD 49.39.Z/,

- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli /PKD 45.20.Z/,

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /PKD 68.20.Z/,

- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy /PKD 52.21.Z/,

- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 96.09.Z/,

- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli /PKD 45.32.Z/,

- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw /PKD 47.30.Z/,

- demontaż wyrobów zużytych /PKD 38.31.Z/,

- pozostałe badania i analizy techniczne /PKD 71.20.B/.

Majątek:

Kapitał własny:

- na dzień 31.12.2019 r.:       1 816 127,45 zł

- na dzień 31.12.2020 r.:       1 979 234,93 zł

- na dzień 31.12.2021 r.:       2 138 501,27 zł

      - na dzień 31.12.2022 r.:       2 471 909,54 zł

Suma aktywów:

- na dzień 31.12.2019 r.:       2 792 980,36 zł

- na dzień 31.12.2020 r.:       3 115 361,41 zł

- na dzień 31.12.2021 r.:       3 460 985,34 zł

       - na dzień 31.12.2022 r.:       4 099 242,60 zł

Zysk (+)/strata (-) netto:

- za 2019 r.:                + 197 387,42 zł

Zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

- za 2020 r.:                + 163 107,48 zł

Zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki

- za 2021 r.:                + 159 266,34 zł

Zysk przeznaczono na:

- zasilenie kapitału zapasowego Spółki         + 79 633,17

- wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS     + 79 633,17

      - za 2022 r.:                 + 224 541,44zł

       Zysk przeznaczono na:

       - zasilenie kapitału zapasowego Spółki         + 36 937,48 zł

       - wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS     + 187 603,96 zł

 

 

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..