2019-01-02

Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle

Informacje podstawowe:

MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA W JAŚLE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Ks. Piotra Skargi 84

38-200 Jasło

tel. (013) 446-48-73

e-mail: biuro@zmksjaslo.com.pl

strona internetowa: http://www.zmksjaslo.com.pl

NIP: 6852336544

REGON: 382112579

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000764713,

wysokość kapitału zakładowego: 2 082 000zł

Kapitał własny:

- na dzień 31.12.2019 r.:                      1 816 127,45 zł

Suma aktywów:

- na dzień 31.12.2019 r.:                       2 792 980,36 zł

Zysk (+)/strata (-) netto:

- za 2019 r.:                                          + 197 387,42 zł

zysk przeznaczono w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki    

 

 

 

Organy Spółki:

Zgromadzenie Wspólników:

Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła

Rada Nadzorcza:

Andrzej Cholewiak,

Michał Sołtys,

Elżbieta Stec

Zarząd Spółki:

Robert Dobosz – Prezes Zarządu

Struktura własnościowa

Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której założycielem i jednocześnie jedynym udziałowcem (100% udziałów, tj. 4164 udziałów po 500zł każdy, o łącznej wysokości
2 082 000zł) jest Miasto Jasło.

Status prawnyi zasady funkcjonowania

Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na podstawie przepisów ustawy
z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej oraz innych właściwych przepisów, a także zapisów Aktu Założycielskiego Spółki: Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Sp. z o.o. (akt notarialny z dnia 19 grudnia 2018r., Rep. A nr 5916/2018).

Firma Spółki brzmi:Miejska Komunikacja Samochodowa w Jaśle Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedzibą Spółki jest miasto Jasło.

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

Spółka może tworzyć oddziały.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

Spółka powstała w wyniku likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle
w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału Spółki wkładu w postaci mienia zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji.

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Kompetencje organów Spółki

Kompetencje organów zostały m.in. określone w rozdziale IV aktu założycielskiego Spółki.

Zarząd Spółki

1.     Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.     Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawami albo niniejszą Umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu Spółki.

3. Jeżeli powołany zostanie Zarząd wieloosobowy, to podział obowiązków między Członków Zarządu określi regulamin, który uchwali Zarząd, a zatwierdzi Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza

1.     Rada Nadzorcza składa się z 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki spośród osób, które spełniają wymogi określone w ustawie o zasadach zarzadzania mieniem państwowym.

2.     Regulamin wyboru Członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników Spółki zatwierdza Rada Nadzorcza.

3.     Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

4.     Szczegółową organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

5.     Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

6.     Do kompetencji Rady Nadzorczej należyw szczególności:

1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat;

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2,

4) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,

5) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki,

6) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej,

7) powoływanie i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, członków Zarządu lub całego Zarządu,

8) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

9) reprezentowanie Spółki w umowach oraz sporach między Spółką a członkiem Zarządu,

10) dokonywanie wyborubiegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego,

11) i inne

7.     Członkowie Rady Nadzorczej wykonują prawa i obowiązki osobiście.

8.     Samodzielne wykonywanie prawa nadzoru przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej jest wyłączone.

 

Zgromadzenie Wspólników

1.     Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.     Do czasu gdy Miasto Jasło pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Jasła.

3.     Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

4.     Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki, bądź Rada Nadzorcza, w przypadku jego niezwołania przez Zarząd Spółkiw terminie ustalonym w ust. 3.

5.     Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.

6.     Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 239 Kodeksu spółek handlowych.

7.     Rada Nadzorcza oraz wspólnik mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

8.     Wspólnik może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie może być członek Zarządu i pracownik Spółki.

9.     Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy:

1)    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2)    udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej,

3)    podział zysków lub pokrycie strat,

4)    zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

5)    zmiana umowy Spółki,

6)    podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

7)    ustalenie sposobu i warunków umorzenia udziałów,

8)    połączenie i podział Spółki,

9)    przekształcenie Spółki,

10)rozwiązywanie i likwidacja Spółki,

11)emisja obligacji,

12)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

13)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy rozwiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

14)ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

15) inne.

 

Przedmiot działalności

Przedmiot przeważającej działalności Spółki:

- transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski /PKD 49.31.Z/

Przedmiot pozostałej działalności Spółki:

- pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej sklasyfikowany /PKD 49.39.Z/,

- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli /PKD 45.20.Z/,

- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi /PKD 68.20.Z/,

- działalność usługowa wspomagająca transport lądowy /PKD 52.21.Z/,

- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana /PKD 96.09.Z/,

- sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli /PKD 45.32.Z/,

- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw /PKD 47.30.Z/,

- demontaż wyrobów zużytych /PKD 38.31.Z/,

- pozostałe badania i analizy techniczne /PKD 71.20.B/.

 

Załączniki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się